Jacht unn Zucht weesche dere Pizza

von Joshua Rühl

In Flerschem, drunne omm Moo, duts a Werrtscafft gewwe, wo merr e funds Pizza esse konn. Grad im Summer owends isses besonners schee, weil die Lischder oo sinn unn die Pizza uff de Strooß innerem Ofe gebacke werrd.

Heit sitze doo zwaa Weibsleit, die enn gude Wickerer Woi drinke, dezu enn Zwiwwelkuche esse unn doodebei babbele.

Omm Newedisch hockt de Schorsch unn säufd oon Schobbe nooch emm onnere. Er hott sisch gleisch ne gons Kissd hiestelle losse, demett dess Froleinsche nitt alls laafe muss.

Donn kimmds wies kumme muss – er fälld mettsomd emm Hogger um unn schläschd de Läng nooch hieh. De Pizzabäcker kriehd enn mords Schreck.

De Schorsch hibbd uff, siehd de Oofe brenne unn blerrd „Feier!!“.

Er rennd beim Door enaus, hold soin Schmardfoon aus de Dasch unn rufd bei de Feierwehr oo. „Bei dere Pizzeria omm Moo duts brenne!“ kreischd er ins Delefon.

Die Feierwehrleit mache sich gleisch uff die Sogge unn rudsche die Stong erunner.

Ausm Door kimmd schunn de Löschwaache gefahrn unn die onnern Feierwehrleit renne noch hieh.

Alswie se all droi hogge, fährd de Löschwaache mit mords Karacho bei die Pizzeria.

Hinnenooch kimmd die Bollizei in ihrm neie Rennwaache.

Wie se bei dere Pizzeria ookumme, hibbd ooner vunn de Feierwehrleit außem Waache unn sischerd die Uugliggsstell.

Die onnern Feierwehrleit fahrn de Arm vumm Löschwaache aus unn spridze die gonse fuffzeh Kubigg ausm Tonk inn de Oofe noi.

Die Weibleit vumm onnern Disch sinn verschreggd uffgehibbd unn blerre all dorschenonner.

Alswie die gons Sach erum iss, siehd de Feierwehrmonn, dasses nur de Pizzaoofe war unn die Pizza alleweil batschnass iss.

De Butze mächd enn Foto vunn dere Pizza unn de Pizzabäcker seet „Moin Gott!!“.

Die Butze schwätze donn ersdemol mettem Schorsch, warum der su enn Uffstond gemächd hott.

Alswie se merke, dess de Schorsch die Heef hott, lossesen in enn Röhrsche blase.

Wie se dess Röhrsche donn innere Maschin unnersuche losse, iss gons klar, dess de Schorsch haggedicht iss.

Dess Froleinsche verzähld donn aach noch emol, was de Schorsch iwwer de Owend all gesoffe hott.

Dessdeweesche muss de Schorsch Hondschelle ookriehn unn in de Bollizeiwaache oisteihe.

De Bollizeiwaache fährd donn hoom uff die Bollizeiwach unn de Schorsch kimmd ins Kittsche.

Also horsch zu Schorsch – wennde dess nächsde mol su enn Dorschd host, donn sauf Wasser ausm Moo!